StoryTailors Privacy statement

StoryTailors neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze website, ‘https://storytailorsl.nl’ (de “website”). De website wordt beheerd door StoryTailors Coöperatie U.A., een Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Hoorn, kantoorhoudende aan de Achterom 100 A te Hoorn en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 68764537, en al haar wettelijke dochterondernemingen (“wij/we/onze/ons”). Wij zijn de verwerkings verantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw informatieverzoeken

Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en uw informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:

In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we uw informatieverzoeken verwerken om u informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden. Daarbij kunnen wij onder meer op uw informatieverzoek reageren of u een uitnodiging voor onze evenementen sturen.We kunnen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die u van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om u onze diensten te leveren. U bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken, maar als u niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet helpen.

MARKETING

We kunnen uw gegevens gebruiken om u, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die u eerder heeft ontvangen (of heeft bijgewoond, in geval van evenementen).
We kunnen uw naam en contactgegevens ook aan relevante, aan ons gelieerde ondernemingen die dezelfde diensten verlenen bekendmaken om hen in staat te stellen hun diensten en/of evenementen aan u aan te bieden. Als u zich wilt afmelden voor deze mailinglijst, neemt u dan contact met ons op via us@storytailors.nl of klik op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

WERVING

Wanneer u via deze site naar een functie solliciteert, worden de persoonsgegevens in uw sollicitatie door ons verzameld. Uw persoonsgegevens zijn door uzelf verstrekt, verkregen van openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) of aan ons verstrekt door iemand die u bij ons heeft aanbevolen voor een potentiële functie.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het beheer van onze activiteiten in verband met werving en selectie, zulks in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het evalueren van uw beschikbaarheid voor c.q. sollicitatie naar een functie bij ons, het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken, het testen van sollicitanten, het evalueren en beoordelen van de resultaten daarvan en zoals anderszins nodig is in de wervings en selectieprocedures.

Uw persoonsgegevens worden gedurende twaalf maanden na de datum van de sollicitatie door ons bewaard. De gegevens worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te verbeteren, maar worden ook gebruikt als talentenpool. Wanneer er een nieuwe vacature is, hebben we eenvoudig toegang tot de gegevens van kandidaten die in het verleden interesse hebben getoond in ons bedrijf en kunnen we contact met hen opnemen om te zien of ze beschikbaar zijn voor een nieuwe kans. Als u bezwaren heeft tegen het bewaren van uw gegevens voor deze doeleinden, neemt u dan contact op met us@storytailors.nl.

ALLE CONTENT DIE U AAN ONS VERSTUURT

Als u ons aanstootgevende content stuurt of u anderszins storend gedraagt bij het gebruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens in uw berichten verwerken om op dit gedrag te reageren en dit gedrag een halt toe te roepen. We verwerken persoonsgegevens alleen op deze manier voor het gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze website op een rechtmatige en niet-storende wijze wordt gebruikt, ons personeel of andere personen daarbij niet worden lastiggevallen, om onze wettelijke rechten af te dwingen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat u (mogelijk) de wet overtreedt (bijvoorbeeld omdat content die u verzendt intimiderend of lasterlijk is), kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail-/internetprovider of wetshandhavingsinstanties, over de content te informeren. Wanneer we persoonsgegevens op deze manier verwerken, zullen we die persoonlijke informatie op onze systemen bewaren zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.

HOE U ONZE WEBSITE GEBRUIKT (ANALYSE)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies en andere mechanismen om log gegevens en analytische informatie, zoals uw IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de website activiteit kunnen worden opgesteld.

We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land u onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen.

Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. ​Lees h​​ier ons cookie statement​​ voor meer informatie.
Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

Opsomming:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),
Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

2. DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?

Uw persoonsgegevens op onze website worden niet gebruikt en gedeeld met anderen. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om maar kunnen deze wel delen met onze aandeelhouders en de aan ons gelieerde ondernemingen. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven, zorgen wij ervoor dat we als waarborg voor deze transactie over standaard contractbepalingen beschikken.

We kunnen de gegevens ook bekendmaken aan onze medewerkers, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, op voorwaarde dat zij geen onafhankelijk gebruik van de informatie maken en hebben ingestemd met naleving van de regels die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Daarnaast kunnen we uw informatie bekendmaken voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (waaronder bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties), in verband met eventuele (dreigende) gerechtelijke procedures en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (daaronder mede begrepen het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie).

Behalve zoals hierboven bepaald, zullen wij uw informatie niet aan derden verstrekken.

3. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U VERWERKEN

U heeft de volgende rechten over de manier waarop wij persoonsgegevens van u verwerken:
u kunt een verzoek indienen om een kopie op te vragen van de gegevens die wij van u verwerken en u kunt een verzoek indienen om onjuistheden te corrigeren;
u kunt een verzoek indienen om beperking of stopzetting van de verwerking of u kunt verzoeken dat
uw persoonsgegevens verwijderd worden;
u kunt een verzoek indienen om een machine leesbare kopie van uw persoonsgegevens die u kunt gebruiken bij een andere dienstverlener. Als dit technisch mogelijk is, kunt u ons vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, als u daar de voorkeur aan geeft; en
u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

We streven ernaar om onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand, te voldoen aan uw verzoek. U kunt uw verzoeken richten aan us@storytailors.nl.

4. KINDEREN

We gebruiken de website niet om bewust gegevens te vragen van of producten te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd er kennis van neemt dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming informatie heeft verstrekt, kan hij of zij contact met ons opnemen via us@storytailors.nl​. We zullen deze informatie binnen een redelijke termijn wissen.

5. BEVEILIGING

Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Onze website wordt gehost op een platform met passende beveiligingsmaatregelen, waarop uw gegevens versleuteld worden opgeslagen.

6. WIJZIGINGEN

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen u van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en u waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.

7. BEWAARTERMIJNEN

We zullen uw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Over het algemeen bewaren we uw gegevens gedurende vijf jaar vanaf de meest recente actualisering in onze systemen, of in het geval van een sollicitatie voor twaalf maanden, behoudens actualisering.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over ons privacy statement, kunt u een e-mail sturen naar us@storytailors.nl.

Klik hier voor de downloadbare versie van ons privacy statement.